Interchange shanghai photo by Denys Nevozhai (@dnevozhai) on Unsplash