Observation platform photo by Kaleb Nimz (@kalebnimz) on Unsplash