Bamboo forest photo by Xixiang Wu (@xixiangwu) on Unsplash