Seagull photo by Tanya Keiko (@keikoreiko) on Unsplash