white plastic cone toy on white IKEA tray
white plastic cone toy on white IKEA tray