UP Adventuring photo by Charles DeLoye (@charlesdeloye) on Unsplash