Open 24 Hours Sign photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash