Into a misty horizon photo by Sebastian Pichler (@pichler_sebastian) on Unsplash