Enjoying the mountain view photo by Glenn Reyes (@glennreyes) on Unsplash