Tiny waterfall photo by Dmitry Sovyak (@dimush) on Unsplash