Pratt & Whitney jet engine photo by Steve Harvey (@trommelkopf) on Unsplash