Rose Garden photo by Damon Godbolt (@godboltvisuals) on Unsplash