River and hills, Myrdal photo by Roberto Marsanasco (@robertomarsanasco) on Unsplash