Swansea Bay from Aberavon photo by Roger Hoyles (@hoylesy) on Unsplash