Hazy views photo by Will Forsyth (@willforsyth) on Unsplash