Set of Dollar Bills photo by Madison Kaminski (@mkaminski) on Unsplash