Free as a Bird photo by Vlad Shapochnikov (@vladshap) on Unsplash