Bird Bath photo by Jeffrey Varkonyi (@varkonyidigital) on Unsplash