Boston Food Truck photo by Izzy Gerosa (@izzygerosa) on Unsplash