Plants photo by Bhaskar Machcha (@bhaskarmac) on Unsplash