Luxurious red rose photo by Simone Dalmeri (@simone_dalmeri) on Unsplash