Citt at Night photo by Alex Korolkovas (@korolkovas) on Unsplash