Washington, dc and monument HD photo by Muhammed Husrev Ayten (@husrevayten) on Unsplash