Sharp eye photo by Raka Rachgo (@rakarachgo) on Unsplash