Lilac garden photo by Gregory Maslov (@maslov) on Unsplash