Glossy lips photo by Malvestida Magazine (@malvestida) on Unsplash