two white satellite dish's
two white satellite dish's