Zen garden in Kyoto photo by Yuriy Rzhemovskiy (@yuriyr) on Unsplash