25 Cents anyone? photo by Sharosh Rajasekher (@sharosh) on Unsplash