Chris standing near a glacier photo by Yuriy Rzhemovskiy (@yuriyr) on Unsplash