French subway photo by Valentin Antonini (@valentinant) on Unsplash