Airplane Park photo by Stranded Boy (@strandedboy) on Unsplash