A rain photo by Alexey Shikov (@alexeyshikov) on Unsplash