Beijing photo by Kahar Saidyhalam (@kahar) on Unsplash