Birthday Cake photo by Shelley Kim (@shellebelle777) on Unsplash