Holly Bush photo by Ken Reid (@kennykiyoshi) on Unsplash