Black and White Mixer photo by Johnny Martínez (@thisisjohnnym) on Unsplash