White fragrance photo by Natalia Luchanko (@gvinevra38) on Unsplash