Glassy photo by Vitto Sommella (@vitto_s) on Unsplash