Stegesund dock photo by Anton Fernando (@antonlashan) on Unsplash