Mexico Revolution Monument photo by Edd C (@eddedd99) on Unsplash