Transition Zig Zag photo by Erzen Pashaj (@erzenpashaj) on Unsplash