Monochrome hay bales photo by Pavel Voinov (@pavel_v) on Unsplash