Old university potsdam photo by thomas henke (@weinraum) on Unsplash