Flowers in a park photo by Prakasam Mathaiyan (@iamprakasam) on Unsplash