Camping at a lake near Bear Valley photo by Yuriy Rzhemovskiy (@yuriyr) on Unsplash