Windy shores photo by Scotty Lundberg (@scotty_lundberg) on Unsplash