Mangrove Sapling photo by Anthony Stevens (@anthonystevens) on Unsplash