Rural girl from bengal. photo by Avik Saha (@aviksaha) on Unsplash