XOXO Christmas note photo by Brigitte Tohm (@brigittetohm) on Unsplash